Pravidlá

Pravidlá

verzia z 07.02.2021 

I. Všeobecné ustanovenia

„Rozhľadne Slovenska“ je program turistických odznakov, ktorého cieľom je popularizácia horskej a poznávacej turistiky a tiež stimul k systematickému poznávaniu Slovenskej republiky podľa určitého plánu, ktorý je v tomto prípade spojený s rozhľadňami.

Odznaky možno získať za návštevu vrcholov a iných miest, kde sa nachádzajú rozhľadne alebo vyhliadkové veže a sú uvedené v zozname, ktorý je prílohou týchto pravidiel.

Obdobie, kedy môžete odznaky získavať, nie je nijako časovo obmedzené, rozhľadne navštívené pred spustením / prihlásením do programu sa tiež počítajú. Na overenie odznakov slúži kontrolný list (alebo papierová knižka odznakov), ktorú si vedie účastník programu.

Do programu sa môže zapojiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek. Overovanie odznakov detí prebieha od chvíle, kedy dovŕšia 2 roky – návštevy v mladšom veku sa nepočítajú.

II. Územný rozsah

Odznaky možno získavať na území Slovenskej republiky a v pohraničí, ak sa rozhľadne zo zoznamu nachádzajú za hranicami Slovenska, ale sú umiestnené v blízkosti hraníc.

Navyše môžete za rovnakých podmienok získavať odznaky v poľskom programe „Wieże widokowe Gór i Pogórzy“ a v českom programe „Rozhledny Česka“.

Podrobnosti nájdete na stránkach www.goryiwieze.pl a www.rozhlednyceska.cz.

III. Stupne odznakov

Odznak je poskytovaný za jednotlivé územia, po navštívení príslušného počtu rozhľadní uvedených na zozname, ktorý je prílohou týchto pravidiel.

Západopanónska panva

 • Farebný – za návštevu 3 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Bronzový – za návštevu 6 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Strieborný- za návštevu 10 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Zlatý – za návštevu 15 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Platinový – za návštevu 25 rozhľadní (objektov) zo zoznamu

Západné Karpaty

 • Farebný – za návštevu 5 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Bronzový – za návštevu 15 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Strieborný- za návštevu 30 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Zlatý – za návštevu 50 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Platinový – za návštevu 75 rozhľadní (objektov) zo zoznamu

Východné Slovensko

 • Farebný – za návštevu 3 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Bronzový – za návštevu 6 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Strieborný- za návštevu 10 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Zlatý – za návštevu 15 rozhľadní (objektov) zo zoznamu
 • Platinový – za návštevu 25 rozhľadní (objektov) zo zoznamu

Na zozname rozhľadní vo všetkých uvedených oblastiach je väčšinou viac miest, ako je vyžadované k získaniu odznaku najvyššieho stupňa. Zoznam sa tiež bude ďalej meniť podľa toho, ako budú pribúdať nové rozhľadne a vyhliadkové veže a budú na do neho priebežne dopĺňané. Účastník si môže rozhľadne zo zoznamu vyberať ľubovoľne a získavať za ne ďalšie stupne odznakov.

Aktualizácia zoznamu bude spočívať v pridávaní ďalších rozhľadní, ktoré budú novo postavené. Ak je na zozname uvedené miesto, kde dôjde k likvidácii rozhľadne, toto miesto nebude zo zoznamu odstránené, aby bola zaistená kontinuita získavania odznakov pre účastníkov, ktorí sa do programu pripojili pred aktualizáciou zoznamu.

IV. Prihlásenie do programu

Ak sa chcete zapojiť do programu odznakov, musíte si kúpiť štartovací balíček a vyplniť elektronickú prihlášku. Oznámenia je možné zasielať výhradne v elektronickej podobe. Elektronický / kvalifikovaný podpis sa nevyžaduje.

Pri potvrdzovaní prihlásení potvrdí záujemca takisto súhlas s týmito pravidlami.

Záujemca / účastník programu vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré sú vyžadované pri overovaní odznakov a pre potreby evidencie ich držiteľov. Účastník programu môže kedykoľvek požiadať o úpravu, obmedzenie alebo odstránenie svojich údajov, podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Účastník programu vyjadruje súhlas aj so zverejnením na stránkach programu, v zozname účastníkov programu / návštevníkov rozhľadní, svojho mena a priezviska, bydliska (mesta alebo obce), údaju, kedy získal odznak(y), prideleného čísla účastníka programu a čísla overenia. Účastník programu má právo kedykoľvek požiadať o odstránenie alebo anonymizáciu svojich údajov uvedených na stránkach programu.

V dôsledku podania správnej prihlášky do programu zašle správca programu reprezentačný odznak a knižku odznakov na adresu uvedenú účastníkom spolu s informáciami o ID účastníka programu a zástupcom odznaku.

V. Overovanie odznakov

Za jeden kalendárny rok je možné získať ľubovoľný počet odznakov.

Počítame aj všetky rozhľadne navštívené pred prihlásením do programu, pod podmienkou predloženia príslušných potvrdení pri overovaní.

Odznaky sa overujú a musia byť zhotovované po jednotlivých stupňoch v poradí, v akom bol daný odznak v programe zaradený. Nie je možné overiť iba najvyšší stupeň a preskočiť tie nižšie. Z tohto pravidla neexistujú žiadne výnimky.

Na overenie slúži kontrolný list, ktorý si účastník vedie a môže si ho stiahnuť z internetovej stránky programu (môže to byť aj papierová knižka odznakov, ktorú si môžete kúpiť). V kontrolnom liste sa nachádza zoznam rozhľadní, v ktorom účastník označuje miesta, ktoré navštívil, pre každý odznak zvlášť.

Za potvrdenie návštevy rozhľadne sú považované:

 • Fotografie účastníka programu pod rozhľadňou alebo vežou tak, aby bolo vidno účastníka a samotnú rozhľadňu alebo aspoň jej rozpoznateľnú časť
 • Fotografie samotnej rozhľadne, ktorú účastník navštívil
 • Pečiatka z rozhľadne (ak je k dispozícii) alebo z jej blízkeho okolia (napríklad obchodu, turistickej chaty)
 • Potvrdenie od turistického sprievodcu
 • Záznam GPS stopy
 • Potvrdenie získania iných uznávaných turistických predmetov, ku ktorých obstaraniu je potrebná návšteva danej rozhľadne zo zoznamu tohto programu
 • Zápis s fotografiami v cestovnom denníku.

Na overenie je potrebné:

 1. vyplniť tabuľku navštívených rozhľadní, ktorá sa nachádza v kontrolnom liste (alebo papierovej knižke odznakov),
 2. poslať kontrolný list e-mailom na adresu uvedenú v návode na liste, alebo papierovú knižku poštou na korešpondenčnú adresu programu,
 3. na výzvu správcu programu poslať potvrdenie (fotografie, oskenované iné knihy a denníky, GPS stopy a iné) na e-mail správcu programu alebo iným dohodnutým spôsobom.

Po overení sa správca programu spojí s účastníkom a oznámi mu výšku poplatku za overenie, ktorý bude závisieť od počtu kladne overených odznakov a bude zahŕňať takisto poštové poplatky za zaslanie získaných odznakov.

Overenie prebieha maximálne v mesačných cykloch.

Upozornenie – k tomu, aby bola rozhľadňa uznaná ako navštívená, nie je potrebné do nej vstúpiť! Stačí byť v jej bezprostrednej blízkosti. Neodporúčame, ba priamo varujeme pred tým, aby ľudia, ktorí trpia závratmi z výšok, vstupovali niekde, kde sa necítia dobre. Samozrejme tiež dôrazne varujeme pred vstupovaním alebo približovaním sa k uzatvoreným rozhľadniam, ktoré sú v zlom technickom stave alebo priamo schátralé, a takisto aj za nepriaznivého počasia.

VI. Bezpečnosť

Správca programu nemá vplyv na technický stav rozhľadní na zozname, ani žiadnych iných, a nenesie zaň žiadnu zodpovednosť. Niektoré z rozhľadní môžu byť v zlom technickom stave. Vstup na jednotlivé rozhľadne alebo pobyt v ich blízkosti je na vlastné nebezpečenstvo účastníka programu a správca programu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nehody na rozhľadniach, v ich okolí, ani nikde inde. Účastníci programu majú povinnosť dodržiavať pokyny / zákazy vlastníkov a správcov jednotlivých rozhľadní a vyhliadkových veží a používať zdravý rozum.

Deti, ktoré sa zúčastňujú na programe, musia byť pri získavaní odznakov v starostlivosti dospelých osôb, v súlade so zákonom.

Všetkým účastníkom programu odporúčame dodržiavanie všetkých bezpečnostných zásad pri výpravách a výletoch.

VII. Kontakt na správcu programu

Korešpondenčná adresa:

   CARTO ODZNAKI
   SKR. POCZT.  11 
   Belgradzka 42
   02-792 Warszawa, Poľsko

E-mail pre všeobecné otázky k programu:

Korešpondencia spojená s objednávkami a overovaním bude prebiehať výhradne e-mailom.

Ak je nevyhnutné nás kontaktovať telefonicky v slovenčine, napíšte nám a poskytnite svoje telefónne číslo. Potom sa pokúsime telefonovať.

Telefón (v poľštine):

Registračné údaje:
Carto Odznaki, NIP 5261088516, REGON 140593684,
Zaruby 9/181, 02-786 Warszawa, Poľsko
www.rozhladneslovenska.sk/obchod

 

Príloha

Zoznam rozhľadní