Pravidlá KVTO

Štatút klubu KVTO

PODMIENKY TURISTICKÉHO KLUBU
KDE VÁS TOPÁNKY ODNESÚ („TK KVTO“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Odznaky každého stupňa„TK KVTO“ môže získať ktokoľvek bez ohľadu na národnosť. Podmienkou je nákup štartovacieho balíka (potvrdzujúca kniha a klubový odznak), realizácia vybraného projektu a predloženie vyplnenej knihy na overenie, alebo odoslanie e-mailu s dokumentáciou potvrdzujúcou realizáciu projektu.

2. Odznaky môžu získať deti, mladiství od 4 do 18 rokov a dospelí.

3. Odznaky projektov klubu TK KTO je možné získať spolu s inými odznakmi, napr. GOT PTTK, GOT PTT, KZKG RP, horské a podhorské pozorovacie veže a ďalšie.

4. Každý člen klubu berie do úvahy riziká spojené s turistikou, bicyklovaním a podobne, a nesie za seba plnú zodpovednosť.

 5. Každý kupujúci štartovacieho balíka sa stáva súčasne členom klubu a je mu pridelené jedinečné číslo.

6. Odznaky v jednotlivých projektoch môžu byť jednostupňové alebo viacstupňové, v závislosti od veľkosti projektu (podrobné informácie budú zahrnuté v samostatných projektových predpisoch).

8. Obdobie získavania odznakov je neobmedzené, poradie získavania jednotlivcov: vrcholy, objekty zo zoznamu sú voliteľné (ak osobitné predpisy neustanovujú inak) a všetky vrcholy, dobyté objekty, navštívené pred jeho vytvorením (tj. 20. februára, 2021).

8. Konečný výklad predpisov patrí autorovi a všetky otázky a pochybnosti je možné odoslať priamo prostredníctvom e-mailovej adresy: gdziebutyponiosa@gmail.com.

II. Overovanie a potvrdenia

1. Podkladom pre overenie projektov v TK KTO je potvrdzujúca kniha alebo fotodokumentácia zaslaná na nasledujúcu adresu: gdziebutyponiosa@gmail.com

2. Do brožúry na príslušnej stránke zadajte dátum dosiahnutia summitu, návštevu zariadenia atď., Podľa možnosti opečiatkujte najbližšie turistické, gastronomické alebo obchodné zariadenie.

3 .Ak bol počas cesty prítomný vedúci alebo kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu, stačí jeho podpis a pečiatka s číslom. Fotografiu víťaza môžete priložiť na charakteristické miesto a vložiť do bookletu, alebo poslať e-mailom.

4. Po overení má každý člen klubu možnosť kúpiť si jedinečný odznak venovaný projektu, ktorý realizuje. Nie je možný nákup len najvyžšieho stupňa.

5. Náklady na dopravu a nákup odznakov hradí príjemca. Objednávateľ hradí náklady spojené s nákupom klubového materiálu (odznaky, brožúry, atď.) a so zásielkou. Informácie o nákladoch nájdete na webovej stránke klubu (http://kdevastopankyodnesu.skhttps://www.facebook.com).

III. Záverečné ustanovenia

Každý člen turistického klubu Kde vás topánky odnesú súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na overenie odznakov a vytvorenie záznamu o víťazoch na klubovom webe. Tieto údaje bude môcť kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo vymazať v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

IV. Cenník

Nasleduje zoznam poplatkov potrebných pre fungovanie klubu:

Brožúra + balíček odznaku klubu10.00 €
Odznak v jednotlivých projektoch5.50 €
Klubový odznak (ako doplnok)5.50 €
Brožúra (ako doplnok)4.50 €

V. Kontakt na správcu klubu

E-mail pre všeobecné otázky k programu:
gdziebutyponiosa@gmail.com

Registračné údaje:
KLUB TURYSTYCZNY GDZIE BUTY PONIOSĄ
NIP 7382103598, REGON 389755330,
Stróżowska 82b, 38-300 Gorlice, Poľsko