Politika ochrany súkromia a cookies

Zoznámte sa s nižšie uvedenými zásadami, ktorými sa riadime pri spracovaní osobných údajov a využívanie cookies súborov na internetových stránkach http://rozhladneslovenska.sk, v súlade s úpravami o ochrane osobných údajov, ktoré sú platné od 25. 05. 2018 (GDPR).

§1. Definícia

Pre potreby politiky ochrany súkromia majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam.

Stránky – internetové stránky, ktoré bežia na rozhraní WordPress na adrese: http://rozhladneslovenska.sk

Užívateľ – každý subjekt, ktorý stránky využíva (číta, prezerá, komentuje atp.)

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES

§2. Všeobecné ustanovenia

Stránky chráni súkromie svojich užívateľov. Zhromaždené údaje sú používané výhradne k správe stránok a poskytnutie služieb pre účastníkov programu.

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom stránok je Piotr Bogobowicz, email:

Správca sa stará o to, aby osobné údaje boli riadne chránené pred zverejnením, prístupom nepovolaných osôb a zneužitím.

Spracovanie osobných údajov užívateľov prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 a zákonom o poskytovaní služieb elektronicky z 18. júla 2002.

V prípade zmeny predpisov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, sa správca zaväzuje, že túto politiku ochrany súkromia prispôsobí platným predpisom. Týka sa to predovšetkým nariadenia GDPR.

Správca si je vedomý hrozieb, ktoré vznikajú pri spracovaní osobných údajov v internetovej sieti, preto vyhlasuje, že vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečil primeranú úroveň ochrany súkromia a bezpečnosti užívateľov.

§3. Osobné údaje a ich spracovanie

Používanie stránok je dobrovoľné. Užívateľ môže poskytnúť správcovi svoje osobné údaje prostredníctvom prihlasovacieho formulára do programu.

Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Užívateľ môže kedykoľvek opraviť svoje osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári. Užívateľ má tiež právo prenášať svoje údaje tak, ako je uvedené v čl. 20 GDPR.

Keď sa používateľ spojí so správcom stránok prostredníctvom kontaktného formulára alebo elektronickej pošty, odovzdá mu svoju e-mailovú adresu ako odosielateľ správy. V správe môže užívateľ uviesť aj iné osobné údaje. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale k nadviazanie kontaktu nevyhnutné. V tom prípade sú uvedené osobné údaje spracovávané iba a výhradne za účelom kontaktu s užívateľom stránok. Základom pre ich spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda súhlas užívateľa vyplývajúce zo začatia kontaktu. Právnym základom spracovania po ukončení kontaktu je oprávnený záujem v podobe archivácia korešpondencie pre potreby preukázanie priebehu v budúcnosti (čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR). Obsah korešpondencia môže byť tiež archivovaný. Užívateľ má právo požadovať predloženie histórie korešpondencie, ktorá bola archivovaná, a požadovať jej odstránenie, s výnimkou situácie, kedy archivácia je odôvodnená napr. Ochranou pred potenciálnymi nárokmi zo strany používateľa.

Správca zaručuje dôvernosť osobných údajov, a že je nesprístupní tretím osobám pre marketingové ani iné účely.

Osobné údaje sú chránené s osobitnou starostlivosťou pred prístupom nepovolaných osôb.

Správca môže zhromažďovať a analyzovať informácie obsiahnuté v systémových logách ako názvy domén, z ktorých sa užívatelia pripájajú, počet návštev a navštívených stránok.

Užívateľ má nižšie uvedené práva:

– požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo obmedzenia spracovania,

– právo namietať proti spracovaniu,

– právo na prevod údajov,

– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov s určitým cieľom, ak používateľ predtým s týmto súhlasil,

– právo podať sťažnosť k dozornému orgánu v súvislosti s tým, že správca spracováva jeho osobné údaje.

§4. Povinnosti užívateľa stránok a vylúčenie kurátora zodpovednosti

Používateľ je povinný používať stránky v súlade so zákonom a ctiť osobné vlastníctvo a právo na duševné vlastníctvo tretích osôb.

Všetok obsah, ktorý správca zverejnil na stránkach, je chránený autorským právom a je správcovým vlastníctvom (ako text, ako aj fotografie). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené správcovi v dôsledku využitie obsahu stránok bez predchádzajúceho správcova súhlasu.

Využitie akéhokoľvek obsahu zo stránok bez správcova súhlasu znamená porušenie autorského práva a vzťahujú sa na neho tresty uvedené v predpisoch o ochrane duševného vlastníctva.

§5. súbory cookies

Strana môže používať súbory cookies. Cookies, ktoré môžu byť na stránkach zhromažďované, sú: cookies Google Analytics, cookies Facebooku, Pixel Facebooku, cookies sociálnych pluginov.

Cookies sú krátke úseky informácií uchovávané v užívateľovom koncovom zariadení (napr. V počítači, tablete, smartfóne atď.), Ktoré si môže prečítať správcovský informačný systém (tzv. Vlastné cookies) alebo informačný systém tretích subjektov (cookies tretích subjektov). Niektoré cookies sú odstránené po zatvorení internetového prehliadača (tzv. Session cookies). Iné cookies sú uložené v užívateľovom koncovom zariadení a umožňujú rozoznať jeho prehliadač pri ďalšom vstupe na stránky (tzv. Trvalé cookies).

Správca uchováva súbory cookies na užívateľovom koncovom zariadení a následne získava prístup k informáciám v nich uložených za štatistickými účely a na zaistenie riadneho fungovania stránok.

Správca informuje užívateľa, že existuje možnosť nastaviť internetový prehliadač, aby znemožnil uloženie súborov cookies v užívateľovom koncovom zariadení. Používanie stránok môže byť v tomto prípade pre užívateľov sťažené.

Správca týmto upozorňuje, že užívateľ môže súbory cookies odstrániť potom, čo je správca uloží pomocou príslušných funkcií internetového prehliadača. Používateľ ich môže zmazať pomocou zvláštnych programov alebo s využitím nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci používateľovho operačného systému.

Súbory cookies používané na stránkach nezbierajú osobné údaje ani iné informácie získané od užívateľa. Servis používa cookies na identifikáciu fungovanie prehliadača, čo umožňuje využívanie funkcií stránok.

Súbory cookies neumožňujú zhromažďovanie akýchkoľvek užívateľových osobných a kontaktných údajov ani žiadnych dôverných informácií z jeho počítača.

§6. Iné sledovacie technológie

Stránky využívajú funkcie, ktoré zaisťujú tretie subjekty. Je to spojené s používaním súborov cookies od tretích subjektov. Správca informuje užívateľa, že môže používať nižšie uvedené technológie sledujúce činnosti používateľa na stránkach:

– štatistiky stránky na Facebooku (https://www.facebook.com/rozhladneslovenska) na základe politiky ochrany súkromia Facebooku.

– e-mailový kontakt – podrobne bol popísaný v §3, bod 3 tejto politika ochrany súkromia.

– Facebook Pixel – marketingový nástroj Facebooku, v rámci ktorého správca smeruje k užívateľovi určitej reklamy na facebookovej profilu v rámci vlastného marketingového záujmu spočívajúceho v propagáciu stránok a ich obsahu. Zhromažďovanie informácií v rámci tohto nástroja je anonymný a neumožňujú správcovi identifikáciu užívateľov. Správca len vie, čo používateľ robil na jeho stránkach. Facebook v rámci jeho používanie môže spájať existujúce informácie od užívateľov s inými informáciami zhromaždenými od užívateľa pri jeho používaní Facebooku. Na túto činnosť nemá správcu žiadny vplyv. Viac informácií nájdete v politike ochrany súkromia Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§7. Logy serveru

Používanie stránok je spojené s odosielanie dotazov na server, na ktorom stránky bežia.

Každý dotaz zaslaný na server sa ukladá v jeho logách. Logy obsahujú oi. Užívateľovu IP adresu, dátum a čas servera, informácie o internetovom prehliadači a operačnom systéme, aký používateľ používa.

Logy sú uložené a uchovávané na serveri.

Údaje uložené v logách servera nie sú spojené s konkrétnymi užívateľmi stránok a správca je nepoužíva na účely identifikácie užívateľa.

Logy servera predstavujú iba pomocný materiál, ktorý slúži k správe stránok a ich obsah nie je poskytovaný nikomu okrem oprávnených správcov servera.

§8. Záverečné ustanovenia

Užívateľ pri používaní stránok, kontaktného alebo prihlasovacieho formulára alebo pri posielaní e-mailu správcovi a pri iných činnostiach na stránkach, ako sú vyššie uvedené, súhlasí s touto politikou ochrany súkromia. Správca zdôrazňuje, že vyššie uvedené činnosti a poskytnutie osobných údajov v prihlasovacom formulári je dobrovoľné, ale nevyhnutné na nadviazanie komunikácie a zapojenie do programu.

V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v tejto politike ochrany súkromia, sa uplatnia príslušné predpisy poľských zákonov.